Wibracje

W najbliższej przyszłości oferta firmy BAASA ACOUSTICS zostanie poszerzona o wibracje. Jesteśmy aktualnie w trakcie wdrażania systemu do pomiarów i analiz wibracji.

Wibracje są drganiami mechanicznymi stanowiącymi dla środowiska drugą obok hałasu poważną uciążliwość związaną z budową podtorza i eksploatacją transportu szynowego. Wibracje wywołane przejazdem pojazdu szynowego przenoszą się przez podłoże do budynku, wzbudzając drgania obiektu oraz znajdujących się w nim ludzi. Różnią się one od fal akustycznych (hałasu) zarówno pod względem ośrodka, w którym następuje propagacja fal: hałas – powietrze, wibracje – grunt; jak i zakresem częstotliwości drgań, sposobem ich pomiaru i analizy oraz zasadami ocen diagnostycznych.

Stąd też, w odróżnieniu od hałasu, diagnostyka oddziaływań dynamicznych dotyczy nie tylko wpływu drgań na ludzi w budynkach, ale także wpływu drgań na konstrukcję budynków. Wpływy dynamiczne stanowią dla budowli dodatkowe obciążenie, które w określonych przypadkach musi być uwzględnione przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji budynku.

Obszar, na którym zabudowa wymaga uwzględnienia (analiz, pomiarów, prognoz) wpływów dynamicznych wywołanych przez dane źródło drgań a przenoszonych przez grunt, nazywa się strefą wpływów (oddziaływań) dynamicznych tego źródła.

Kryterium oceny drgań

Kryteria stosowane w ocenie wpływów dynamicznych podawane są w postaci bezpośredniej (dopuszczalne wartości parametrów wykorzystywanych w ocenie), albo pośredniej (w odniesieniu do takich wielkości podstawowych jak nieprzekraczalne naprężenia, odkształcenia itp.)

Nie ma obecnie obowiązującego aktu prawnego definiującego dopuszczalne wartości drgań ani definiującego sposób dokonania takiej oceny. Jedynym dokumentem normatywnym wg którego możliwa jest taka ocena są Polskie Normy. Stąd obecnie najczęściej oceny wpływu drgań dokonuje się osobno dla budynków oraz ludzi znajdujących się w środku w oparciu o opracowane normy:

  • PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,
  • PN-85/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.