Mapy akustyczne

Oferta BAASA ACOUSTICS obejmuje wykonywanie map akustycznych. Firma posiada bardzo bogate doświadczenie w przygotowywaniu map akustycznych w zakresie liniowych źródeł hałasu (drogi, linie kolejowe), hałasu przemysłowego oraz hałasu od farm wiatrowych. Zdobyte doświadczenie oraz możliwości sprzętowe pozwalają na wykonanie map akustycznych miast przy pomocy oprogramowania spełniającego wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/EC z dn. 25 czerwca 2002 (Directive relating to the assessment and management of environmental noise).

Oferujemy Państwu usługi z zakresu tworzenia map akustycznych miast, linii kolejowych, ciągów komunikacyjnych, lotnisk oraz kompleksowych systemów zarządzania środowiskiem w oparciu o zaawansowane systemy GIS, systemy bazodanowe itp.

Obecnie w krajach Unii Europejskiej dąży się do ujednolicenia metodyki tworzenia map akustycznych. Mają więc to być mapy zarówno emisyjne jak i imisyjne tworzone technikami obliczeniowo-pomiarowymi zgodnie z ujednoliconą procedurą, metodyką, przy zastosowaniu takich samych modeli obliczeniowych, co ma pozwolić na porównywanie skali zagrożenia np. pomiędzy różnymi miastami.

Po ogłoszeniu raportu WHO 1996 Światowej Organizacji Zdrowia, Komisja Wspólnot Europejskich ogłosiła w tzw. Zielonym Dokumencie z dnia 4 listopada 1996r,. przyszłą politykę WE w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. W jej wyniku przyjęto nową dyrektywą, której celem jest stworzenie jednolitego we wszystkich państwach członkowskich systemu zarządzania i oceny poziomu hałasu w środowisku (COM(2000) 468 final). Polegać to ma stworzeniu podstaw stosowania jednolitych wskaźników hałasu i metod pomiaru hałasu w środowisku, sporządzania map akustycznych i informowania społeczeństw o wynikach przeprowadzanych badań i analiz. Projekt dyrektywy określa również rolę programów ochrony środowiska przed hałasem w procesie zapewnienia właściwych warunków akustycznych zamieszkania i wypoczynku. Równocześnie przyjęto szereg norm serii ISO 1996 dotyczących procedur tworzenia map akustycznych. Normy te zostały także przetłumaczone i wdrożone w Polsce – Polskie Normy PN – ISO 1996.

Polska będąc krajem UE także ma obowiązek stosowania standardów Unii. Zarówno obecna Polityka Ekologiczna Państwa jak i obowiązująca od 1 października 2001 r. ustawa : ”Prawo ochrony środowiska” (POŚ) zawierają zapisy zgodne z przedstawionymi wyżej wymogami unijnymi.

Pragniemy więc zaoferować Państwu usługi w zakresie sporządzania kompleksowych map akustycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych oraz z zachowaniem wszystkich obowiązujących zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej wytycznych w tym zakresie.

Mapa akustyczna powinna być jedynie częścią większego systemy zarządzania środowiskiem. Dlatego celowym jest tworzenie systemów zarządzania środowiskiem opartych na systemach bazodanowych oraz GIS. Są one wprawdzie drogie w momencie tworzenia lecz dużo tańsze w aspekcie długoterminowym (np. wymagana aktualizacja mapy co 5 lat jest wówczas dużo tańsza szybsza i prostsza). Systemy takie pozwalają m.in. na :

  • ciągłą aktualizacje danych oraz mapy,
  • szybki i łatwy dostęp do wszystkich danych,
  • generowanie zestawień i raportów stanu środowiska,
  • prowadzenie szczegółowych analiz np. w przypadku rozbudowy systemu komunikacyjnego,
  • udostępnianie danych społeczeństwu np. poprzez strony internetowe,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych nie tylko z zakresu akustyki czy ochrony środowiska ale innych dziedzin życia gospodarczego.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na zarządzających obiektami komunikacyjnymi obowiązek wykonywania pomiarów oraz sporządzania map akustycznych terenów, na których prowadzona eksploatacja powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapy te przekazywane są staroście, który sporządza kompleksową mapę aglomeracji i terenów, na których poziom hałasu jest przekroczony. Mapy stanowią materiał wyjściowy do tworzenia przez starostę programów naprawczych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, które powinny być aktualizowane co 5 lat. Artykuł 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zmianami) określa terminy sporządzania przez starostów map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem. Starosta sporządzi mapę akustyczną dla aglomeracji o liczbie mieszkańców od 100 do 250 tys. w terminie do 30 czerwca 2012 r., a dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. do 30 czerwca 2007 roku. Rada powiatu uchwali program ochrony środowiska przed hałasem odpowiednio do dnia 30 czerwca 2013 roku lub 2008 roku.