Analizy

Oferta BAASA ACOUSTICS obejmuje wykonywanie specjalistycznych analiz w zakresie hałasu.

 • Analizy porealizacyjne dla dróg, linii kolejowych i innych zakończonych inwestycji (Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.)
 • Analizy uciążliwości (raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, wnioski do pozwoleń zintegrowanych, itp.).
 • Analizy obciążenia hałasem środowiskowym (komunikacyjnym) miejsca położenia projektowanego budynku;
 • Analizy eliminacji hałasu na etapie układu mieszkań i zagospodarowania terenu – ekranowanie obiektami usługowymi, ustawienie pomieszczeń (ochrona sypialni);
 • Analizy konstrukcji ścian i okien oddzielających budynek od środowiska – dobór przegród, określenie parametrów, propozycje rozwiązań konstrukcyjnych na bazie obciążenia hałasem środowiskowym;
 • Analizy konstrukcji przegród wewnętrznych z głównym nastawieniem na przegrody między mieszkaniami na podstawie analizy funkcji pomieszczeń jako różnych źródeł hałasu wewnętrznego;
 • Analizy konstrukcji stropów w celu eliminacji hałasu krokowego;
 • Analizy emisji hałasu od wyposażenia technicznego;
 • Modelowanie i prognozowanie oddziaływania akustycznego obiektów na etapie budowy, funkcjonowania i likwidacji.
 • Sporządzanie prognoz wpływu ustaleń planów zagospodarowania na stan klimatu akustycznego, opracowania ekofizjograficzne.
 • Sporządzanie map i planów akustycznych miast, obszarów, dróg i linii kolejowych – pomiary, prognozy, analizy, wskazania do planów zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony środowiska przed hałasem.
 • Wizualizacja rozkładu zasięgu hałasu od obiektów przemysłowych oraz komunikacyjnych.