Akustyka budowlana

BAASA ACOUSTICS oferuje usługi z zakresu akustyki budowlanej.

Obowiązek stosowania norm akustycznych w budownictwie wynika z art. 326 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690/.

Pomiary akustyczne

 • pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach i w środowisku,
 • pomiary hałasu instalacyjnego,
 • pomiary czasu pogłosu w pomieszczeniach,
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.),
 • pomiary zrozumiałości RASTI.

Wszystkie pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi i polskimi oraz obowiązującymi przepisami

Analizy oraz projekty

Analizy obciążenia hałasem środowiskowym (komunikacyjnym) miejsca położenia projektowanego budynku:

 • analizy eliminacji hałasu na etapie układu mieszkań i zagospodarowania terenu – ekranowanie obiektami usługowymi ustawienie pomieszczeń (ochrona sypialni),
 • analizy konstrukcji ścian i okien oddzielających budynek od środowiska – dobór przegród określenie parametrów propozycje rozwiązań konstrukcyjnych na bazie obciążenia hałasem środowiskowym,
 • analizy konstrukcji przegród wewnętrznych z głównym nastawieniem na przegrody między mieszkaniami na podstawie analizy funkcji pomieszczeń jako różnych źródeł hałasu wewnętrznego,
 • analizy konstrukcji stropów w celu eliminacji hałasu krokowego,
 • analiza emisji hałasu od wyposażenia technicznego,
 • projekty akustyki budowlanej, akustyki pomieszczeń,
 • projekty pomieszczeń specjalistycznych i specjalizowanych,
 • projekty adaptacji akustycznej dla istniejących obiektów.

Audyt akustyczny – weryfikacja projektu budowlanego

Audyt akustyczny w procesie projektowania jest weryfikacją projektu budowlanego. Dotyczy ogólnego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Nie dotyczy pomieszczeń specjalistycznych i specjalizowanych (dla tego rodzaju obiektów oferujemy Projekty akustyki architektonicznej).

Audyt akustyczny może być wykonany pod kątem zapewnienia komfortu akustycznego w obiekcie, zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi, z wymaganiami inwestora, z określoną normą (normami), czy z europejskimi czy światowymi standardami.

Audyt akustyczny zawiera sugerowane rozwiązanie zapewniające spełnienie ww. wymagań.

Ekspertyzy z zakresu akustyki budownictwa

Techniczne ekspertyzy z zakresu akustyki budownictwa mają charakter sądowy, są opracowywane na potrzeby urzędów, sądów.

Techniczne ekspertyzy pomiarowe parametrów technicznych obiektów budowlanych.

Ocena emisji hałasu, pomiar izolacyjności akustycznej, ocena rzeczywistych warunków pogłosowych w pomieszczeniu.

Konsulting

Przygotowanie procesu inwestycyjnego z zakresie akustyki architektonicznej i eliminacji hałasu.

Ocena możliwości technicznych korekty warunków akustycznych.

Analiza hałasu w obiekcie i środowisku wraz z określeniem skutecznych kierunków minimalizacji.

Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji ochrony przed hałasem, zmiany warunków akustycznych w obiekcie i na stanowisku pracy.