Analizy porealizacyjne

Firma BAASA Acoustics zajmuje się kompleksowym opracowywaniem analiz porealizacyjnych dla zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji.

Głównym celem analizy porealizacyjnej jest porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz działań zapobiegawczych, z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.

Analizę porealizacyjną sporządza się w celu:

  • określenia stopnia poprawności metod pomiarowych i prognostycznych zastosowanych w raporcie i weryfikacji zastosowanych w raporcie metod oceny,
  • weryfikacji poprawności i skuteczności zaleceń raportu i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczących rozwiązań technicznych i organizacyjnych przy budowie i eksploatacji obiektu,
  • identyfikacji ponadnormatywnych i niekorzystnych oddziaływań obiektu na środowisko oraz oceny ich skutków,
  • określenia działań niezbędnych do podjęcia w celu ograniczenia ponadnormatywnego i niekorzystnego oddziaływania obiektu na środowisko,
  • określenia ewentualnej konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z podaniem jego granic i sposobem wykorzystywania terenów i obiektów.

Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie, o czym więcej można dowiedzieć się w zakładce Realizacje.

Oferujemy wykonanie analiz porealizacyjnych, zarówno w zakresie klimatu akustycznego, a także środowiska gruntowo-wodnego oraz powietrza atmosferycznego.

W ramach oferowanych usług zapewniamy wykonanie akredytowanych pomiarów i badań:
– hałasu,
– wód opadowych i roztopowych,
– powietrza atmosferycznego (imisja).

Współpracujemy z doświadczonymi Laboratoriami, a oferowane usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Zapewniamy wykonanie badań zgodnie z najnowszymi normami oraz obowiązującymi przepisami.

Klimat akustyczny

Pomiary hałasu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824/oraz zgodnie normami polskimi i międzynarodowymi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody /Dz. U. z 2008 r. nr 206, poz. 1291/ oraz zgodnie z normami polskimi i międzynarodowymi.

Mapy zasięgu hałasu

W ramach prowadzonych analiz porealizacyjnych opracowujemy trójwymiarowy model terenu wraz z zagospodarowaniem. Przy wykorzystaniu skalibrowanego modelu wykonujemy obliczenia i mapy zasięgu hałasu.

Wody opadowe i roztopowe

Oferujemy wykonanie akredytowanych pomiarów badań i poborów prób zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych m.in. dla oznaczeń:

Zawartość węglowodorów ropopochodnych – indeks oleju mineralnego

Zgodnie z normą PN-EN ISO 9377-2:2003 „Metoda Chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną”

Zawartość zawiesiny ogólnej

Zgodnie z normą PN-EN 872:2007 „Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego”.

Wszystkie próby pobierane są wg akredytowanej procedury zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie PN-EN ISO 5667-10:1997 „Badania akredytowane”

Pomiary zanieczyszczeń powietrza

Oferujemy wykonanie akredytowanych pomiarów zanieczyszczeń powietrza m.in. dla następujących stężeń:

Tlenków azotu (NOx), w tym dwutlenku azotu (NO2), wg metodyki referencyjnej zgodnie z normą PN-EN 14211 Powietrze atmosferyczne – Standardowa metoda pomiaru stężenia ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą chemiluminescencji

Pyłu zawieszonego PM10 zgodnie z normą PN-EN 12341 Jakość powietrza — Oznaczanie frakcji PM10 pyłu zawieszonego. Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia

Pyłu zawieszonego PM2,5 zgodnie z normą PN-EN 14907 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa grawimetryczna metoda oznaczania frakcji masowej PM2,5 pyłu zawieszonego

Dwutlenku siarki SO2, zgodnie z normą PN-EN 14212 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa fluorescencyjna metoda UV oznaczania stężenia ditlenku siarki.

Ponadto oferujemy wykonanie badań modelowych i obliczeniowych zasięgów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a także pomiarów dla szeregu innych oznaczeń niż wymienione powyżej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o Kontakt, a dopełnimy wszelkich starań, aby optymalnie dobrać indywidualną ofertę do Państwa potrzeb.