Farmy wiatrowe

Oferta BAASA ACOUSTICS obejmuje analizy projektowanych oraz istniejących farm wiatrowych, a także pomiary hałasu turbin wiatrowych. Wykonujemy mapy akustyczne oraz kompleksowe opracowania planowanych farm wiatrowych w zakresie hałasu.

Pomiary turbin wiatrowych wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie: Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu PN-EN 61400-11:2004 + A1 (lipiec 2006)

Farmy wiatrowe stanowią przedsięwzięcia, które ze względu na swoją złożoność mogą oddziaływać na wiele elementów środowiska naturalnego. W związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej na całym świecie, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach, przeprowadzono szereg badań i analiz w zakresie wpływu, jaki mogą wywierać tego rodzaju inwestycje na przyrodę oraz zdrowie człowieka.

Oddziaływania farm wiatrowych obejmują w szczególności:

  • oddziaływanie na ptaki,
  • oddziaływanie na nietoperze,
  • oddziaływanie na siedliska roślin i zwierząt,
  • oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne,
  • oddziaływanie na krajobraz,
  • emisję hałasu,
  • emisją pola elektromagnetycznego oraz
  • oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Zgodnie z polskimi przepisami projekty farm wiatrowych są w większości poddawane szczegółowej ocenie oddziaływania na środowisko. Celem takiej procedury jest wybranie do realizacji takiego wariantu inwestycji, którego negatywne oddziaływania będą zminimalizowane w jak największym stopniu. Każdy projekt jest traktowany w indywidualny sposób, a jego ostateczny kształt jest wynikiem kompromisu osiągniętego po gruntownym przeanalizowaniu wszelkich uwarunkowań środowiskowych i społecznych tak, by ograniczyć jego potencjalne negatywne oddziaływania do minimum.

Właściwa lokalizacja farm wiatrowych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko pozwalają na ograniczenie negatywnego oddziaływania tego rodzaju inwestycji do minimum. Farmy wiatrowe stanowią ekologiczne tzw. zero emisyjne źródło energii, jednak ich budowa musi być poprzedzona szczegółowymi badaniami i analizami środowiskowymi oraz właściwie przeprowadzonymi procedurami lokalizacyjnymi, uwzględniającymi nie tylko obowiązujące przepisy prawne, ale również dobre praktyki.

Źródło: oddziaływaniewiatraków.pl