Laboratorium

Laboratorium Badawcze BAASA ACOUSTICS oferuje wykonanie pomiarów hałasu:

– komunikacyjnego (hałasu drogowego, hałasu pociągów, hałasu tramwajów),
– hałasu lotniczego,
– hałasu przemysłowego,
– innych pomiarów akustycznych.

Oferujemy wykonanie pomiarów nieakredytowanych w zakresie własnym oraz akredytowane przy współpracy z laboratoriami posiadającymi akredytację w stosownym zakresie.

Zapewniamy wykonanie badań zgodnie z najnowszymi normami oraz obowiązującymi przepisami m.in. w oparciu o:
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824/oraz zgodnie normami polskimi i międzynarodowymi.
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody /Dz. U. z 2008 r. nr 206, poz. 1291/

Oferujemy wykonanie akredytowanych pomiarów badań i poborów prób zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych przy współpracy z laboratoriami posiadającymi akredytację w stosownym zakresie m.in. dla oznaczeń:

Zawartość węglowodorów ropopochodnych – indeks oleju mineralnego

Zgodnie z normą PN-EN ISO 9377-2:2003 „Metoda Chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną”

Zawartość zawiesiny ogólnej

Zgodnie z normą PN-EN 872:2007 „Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego”.

Wszystkie próby pobierane są wg akredytowanej procedury zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie PN-EN ISO 5667-10:1997 „Badania akredytowane”

Ponadto oferujemy wykonanie akredytowanych pomiarów zanieczyszczeń powietrza przy współpracy z laboratoriami posiadającymi akredytację w stosownym zakresie m.in. dla następujących stężeń:

Tlenków azotu (NOx), w tym dwutlenku azotu (NO2), wg metodyki referencyjnej zgodnie z normą PN-EN 14211 Powietrze atmosferyczne – Standardowa metoda pomiaru stężenia ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą chemiluminescencji

Pyłu zawieszonego PM10 zgodnie z normą PN-EN 12341 Jakość powietrza — Oznaczanie frakcji PM10 pyłu zawieszonego. Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia

Pyłu zawieszonego PM2,5 zgodnie z normą PN-EN 14907 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa grawimetryczna metoda oznaczania frakcji masowej PM2,5 pyłu zawieszonego

Dwutlenku siarki SO2, zgodnie z normą PN-EN 14212 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa fluorescencyjna metoda UV oznaczania stężenia ditlenku siarki.

Ponadto oferujemy wykonanie badań modelowych i obliczeniowych zasięgów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a także pomiarów dla szeregu innych oznaczeń niż wymienione powyżej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową Ofertą firmy BAASA Acoustics oraz z zakresem oferowanych pomiarów w dziale Pomiary.

Akredytacja

Aktualnie Laboratorium Badawcze BAASA ACOUSTICS jest na etapie wdrażania akredytacji w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w Polskim Centrum Akredytacji (http://www.pca.gov.pl/).