Laboratorium

Akredytacja

Laboratorium Badawcze BAASA ACOUSTICS posiada akredytację nr AB1820 w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w Polskim Centrum Akredytacji (Akredytacja AB1820).

Laboratorium Badawcze BAASA ACOUSTICS oferuje wykonanie akredytowanych pomiarów i obliczeń hałasu:

– komunikacyjnego (hałasu drogowego, hałasu pociągów, hałasu tramwajów),
– hałasu lotniczego,
– hałasu przemysłowego.

Ponadto oferujemy wykonanie nieakredytowanych pomiarów hałasu innych rodzajów .

Oferujemy wykonanie akredytowanych pomiarów badań i poborów prób zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych przy współpracy z laboratoriami posiadającymi akredytację w stosownym zakresie m.in. dla oznaczeń:

Zawartość węglowodorów ropopochodnych – indeks oleju mineralnego

Zgodnie z normą PN-EN ISO 9377-2:2003 „Metoda Chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną”

Zawartość zawiesiny ogólnej

Zgodnie z normą PN-EN 872:2007 „Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego”.

Wszystkie próby pobierane są wg akredytowanej procedury zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie PN-EN ISO 5667-10:1997 „Badania akredytowane”

Ponadto oferujemy wykonanie akredytowanych pomiarów zanieczyszczeń powietrza przy współpracy z laboratoriami posiadającymi akredytację w stosownym zakresie m.in. dla następujących stężeń:

Tlenków azotu (NOx), w tym dwutlenku azotu (NO2), wg metodyki referencyjnej zgodnie z normą PN-EN 14211 Powietrze atmosferyczne – Standardowa metoda pomiaru stężenia ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą chemiluminescencji

Pyłu zawieszonego PM10 zgodnie z normą PN-EN 12341 Jakość powietrza — Oznaczanie frakcji PM10 pyłu zawieszonego. Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia

Pyłu zawieszonego PM2,5 zgodnie z normą PN-EN 14907 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa grawimetryczna metoda oznaczania frakcji masowej PM2,5 pyłu zawieszonego

Dwutlenku siarki SO2, zgodnie z normą PN-EN 14212 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa fluorescencyjna metoda UV oznaczania stężenia ditlenku siarki.

Oferujemy wykonanie badań modelowych i obliczeniowych zasięgów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a także pomiarów dla szeregu innych oznaczeń niż wymienione powyżej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową Ofertą firmy BAASA Acoustics oraz z zakresem oferowanych pomiarów w dziale Pomiary.